Υπολογισμοί πυρασφαλείας

Ισχύς διατάξεων
Περιγραφή
Εξαιρούνται των προϋποθέσεων της παρ. 1 του αρ. 2 του ΠΔ41/18, κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο χαρακτήρα τους.
Ως προς την αλλαγή χρήσης δείτε ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ
Ως προς το διάγραμμα ισχ. νομοθεσίας δείτε ΑΔΑ: ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8
Κατά κανόνα:
  • Με τις πυροσβεστικές διατάξεις εξετάζονται κτίρια με αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την 17.2.1989, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδ. (β), (δ) και (ε) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80).
  • Με το π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), εξετάζονται τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 (αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδ. (β) και (γ) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄80).
  • Με το π.δ. 41/2018 (Α΄ 80), εξετάζονται τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α.
egk1 image egk1 image