Δεδομένα περιβάλλοντος

Μόνιμος πληθυσμός

Ο πίνακας περιέχει την πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού (2011).

α/α Επίπεδο Κωδικός Όνομα Πληθυσμός
Χλωρίδα

Κατάσταση ειδών (Χλωρίδα) της Ελλάδας.

Πανίδα

Κατάσταση ειδών (Πανίδα) της Ελλάδας.

Αρχαιολογικοί χώροι

Περιοχές με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον της Ελλάδας.

Γέφυρες

Δοκιμαστικό GIS για την αποτύπωση των γεφυρών της Ελλάδας. Παρουσιάζεται χάρτης και αναλυτικός πίνακας των καταγεγραμμένων γεφυρών. Τα δεδομένα είναι ενδεικτικά ως προς τις δυνατότητες του λογισμικού και δεν έχουν σχέση με την πραγματική κατάσταση των γεφυρών.

α/α Όνομα Περιφέρεια Νομός Μήκος (m) Στατική κατασκευή Κατάσταση οδικού Κατάσταση πυλώνων Κατάσταση καλωδίων
Γεωχωρικά δεδομένα

Εδώ παρατίθενται σύνδεσμοι όπου είτε μπορείτε να αναζητήσετε (web gis) είτε να μεταφορτώσετε (download σε μορφή shapefile) γεωχωρικά δεδομένα.