Κέντρο βοήθειας

Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Πάροχος του λογισμικού

Τα στοιχεία παρόχου, εφεξής "ΠΑΡΟΧΟΣ" είναι Λάμπρος Καρούντζος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με ΑΦΜ 127806510, ΔΟΥ Ναυπλίου - Κρανιδίου και έδρα Αγαπητού 1, 21100 Ναύπλιο με στοιχεία επικοινωνίας 2752025473 / chemlabros@gmail.com.

Ορισμοί

 • Το παρόν πρόκειται για λογισμικό το οποίο παρέχεται μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει βοηθήματα και τεχνικούς υπολογισμούς χωρίς καμία επιπλέον υποστήριξη και αποτελεί δοκιμαστική λύση για εργασίες που εκτελούν κυρίως μηχανικοί ή/και ενδεχομένως επιτηδευματίες και εφεξής αναφέρεται ως "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ".
 • Το λογισμικό χωρίς εγγραφή απευθύνεται σε κάθε χρήστη του διαδικτύου ο οποίος αναζητά πληροφορίες για τεχνικά ζητήματα και παρέχει πληροφορίες από το νομοθετικό πλαίσιο ελεύθερα διαθέσιμες και οι οποίοι αναφέρονται ως "ΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ" ή "ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ" ή "ΑΠΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ".
 • Το λογισμικό με εγγραφή απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενήλικοι, με επαγγελματικό ΑΦΜ, και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με δικαιοπρακτική ικανότητα και οι οποίοι εφεξής θα αναφέρονται ως "ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ" ή εν συντομία "ΧΡΗΣΤΕΣ" του λογισμικού. Αυτοί αποτελούν τους τελικούς χρήστες στους οποίους παρέχεται το λογισμικό και δύνανται να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον δυνατότητες.
 • Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό μέσα από ιστόχωρο που παρέχεται με συγκεκριμένο όνομα χώρου της μορφής χχχχ.gr το οποίο έχει καθοριστεί εξαρχής και νοείται ως το σημείο πρόσβασης. Το σημείο πρόσβασης μπορεί να περιλαμβάνει υποενότητες της μορφής xxxx.gr/yyyy/zzzzz/.

Κατηγορίες χρηστών

 • Ο χρήστης έχει δυνατότητες περιήγησης στο λογισμικό οπότε νοείται απλός χρήστης (περιηγητής) καθώς και πρόσθετες δυνατότητες σύνδεσης σε αυτό οπότε εφόσον εγγραφεί νοείται εγγεγραμένος χρήστης.
 • Με όποιο τρόπο και αν χρησιμοποιήσει ο χρήστης το λογισμικό (απλή περιήγηση ή σύνδεση) θα πρέπει να αποδέχεται τους όρους χρήσης του όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.
 • Η συγκεκριμένη αποδοχή των όρων εξασφαλίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση καθώς στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης είναι άγνωστος ως προς τα πραγματικά του στοιχεία (όνομα, αφμ κ.α.) στο λογισμικό, ενώ στη δεύτερη γνωστός.
 • Για το μεν απλό χρήστη η αποδοχή των όρων νοείται η ενημέρωσή του ως προς τους όρους με αναδυόμενο παράθυρο, για τους δε εγεγραμένους χρήστες η ενημέρωσή που λαμβάνει ο χρήστης κατά τη σύνδεση στο λογισμικό, η οποία ζητείται κάθε φορά.
 • Στη μεν πρώτη περίπτωση (μη εγγεγραμένος χρήστης) σε περίπτωση μη συμφωνίας ο χρήστης καλείται να μην χρησιμοποιήσει και να εγκαταλείψει το λογισμικό.
 • Στη δεύτερη περίπτωση (εγγεγραμένος χρήστης) ο χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί εάν δε λάβει γνώση των όρων, τους αποδεχθεί και επιλέξει την επιλογή ότι συναινεί.
 • Το λογισμικό αυτό δεν παρέχεται με χρέωση στους χρήστες.

Διάρκεια όρων χρήσης και αποδοχή τους

 • Οι όροι χρήσης ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής για τους μεν εγγεγραμένους χρήστες ζητείται εκ νέου η συναίνεση με τους όρους κατά τη σύνδεση για τους δε μη εγγεγραμένους χρήστες ομοίως εμφανίζεται μήνυμα ως προς τους όρους που ισχύουν κάθε φορά.
 • Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος πριν τη χρήση του λογισμικού να ελέγχει και να ενημερώνεται γι' αυτούς τους όρους χρήσης και εφόσον δεν τους αποδέχεται να μην χρησιμοποιεί το λογισμικό.
 • Σε κάθε σύνδεση στο λογισμικό ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί τους όρους χρήσης του λογισμικού και εάν δεν τους αποδεχθεί δεν μπορεί να συνδεθεί.
 • Σε κάθε χρήση του λογισμικού χωρίς σύνδεση ο χρήσης ενημερώνεται για τη χρήση cookies ή άλλων δεδομένων συνεδρίας και καλείται να εγκαταλείψει το λογισμικό σε μη αποδοχή των όρων. Κανένα δεδομένο δεν αποθηκεύεται μόνιμα σε μη εγγεγραμένο χρήστη. Ελέγχεται μόνο αν κατά την περιήγηση συνδέθηκε στο λογισμικό και έχει πρόσθετα δικαιώματα και αν έχει δικαιώματα για διάφορες ενότητες του λογισμικού (για λόγους ασφαλείας).

Δεδομένα και υπολογισμοί

 • Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο λογισμικό για να αναζητήσει δεδομένα και να εκτελέσει υπολογισμούς.Κυρίως εισάγει δεδομένα και εξάγονται αποτελέσματα μέσω ενός αλγορίθμου - φόρμας απάντησης. Επίσης ο απλός χρήστης μπορεί να ανγνώσει δεδομένα από την εγχώρια νομοθεσία.
 • Τα αποτελέσματα έχουν άρρηκτη σχέση με τα δεδομένα εισόδου ενώ κάθε περίπτωση είναι αδύνατο να καλυφθεί σε τεχνικά θέματα. Έτσι γίνεται προσπάθεια ώστε το λογισμικό να εκτελεί ορθούς υπολογισμούς για σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζει.
 • Τα αποτελέσματα πριν τη χρήση τους από το μηχανικό ή άλλους χρήστες,  θα πρέπει να ελέγχονται ή/και να διασταυρώνονται με άλλες μεθόδους για την ορθότητά τους.
 • Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα εισόδου που εισάγει στο λογισμικό.
 • Για τα δεδομένα που εισάγει πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση τρίτων μερών εάν απαιτείται.

Εισαγωγή δεδομένων - Δεδομένα χρηστών

 • Ο χρήστης εισάγει δεδομένα με τη μορφή κειμένου, ημερομηνιών, κωδικών και άλλων μορφών τα οποία καταχωρεί σε διάφορες φόρμες του λογισμικού χειροκίνητα. Έπειτα το λογισμικό παρέχει αποτελέσματα είτε με άμεση μορφή (εμφάνιση αποτελεσμάτων στον ιστόχωρο) είτε με μορφή αρχείων διαφόρων τύπων. Ο χρήστης εισάγει δεδομένα και εξάγονται αποτελέσματα χωρίς την παρέμβαση άλλου προσώπου (πχ διαχειριστή). Καθότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης είναι και αδύνατος ο έλεγχος των αποτελεσμάτων που εξάγει το λογισμικό. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων επηρρεάζεται κυρίως από την ορθότητα των δεδομένων εισόδου και γι' αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει και να επιβεβαιώνει και με πρόσθετες μεθόδους (χειροκίνητα, διασταυρώνοντας κ.α.) τα αποτελέσματα που παράγονται στο λογισμικό.
 • Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο λογισμικό, δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη για να χρησιμοποιήσει πρόσθετες δυνατότητες. Για την εγγραφή του χρήστη στο λογισμικό απαιτούνται προσωπικά στοιχεία για την επαρκή ταυτοποίησή του. Ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα κατά την εισαγωγή αυτών των στοιχείων ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται για λόγους ταυτοποίησης, προσβασιμότητας, επικοινωνίας από το λογισμικό και τους δημιουργούς του. Τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης θα πρέπει να είναι τα πραγματικά και αληθή στοιχεία που ταυτοποιούν το χρήστη. Σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να ακυρώσει τον λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαπιστώσει ότι η χρήση του λογισμικού από το χρήστη αντιτίθεται στους όρους χρήσης του , επίσης μπορεί να ακυρώσει το λογαριασμό.
 • Ο χρήστης μπορεί μετά την εγγραφή του να χρησιμοποιήσει πρόσθετες δυνατότητες στο λογισμικό όπως αυτές παρουσιάζονται επιγραμματικά στη βοήθεια του λογισμικού. Κατά τη δημιουργία εργασιών (ενδεικτικά χαρακτηρίζονται ως "εργσαίες ή μελέτες" στο λογισμικό) προσθέτει στοιχεία με τη μέθοδο εισαγωγής σε φόρμα τα οποία αποθηκεύονται σε βάση,-εις δεδομένων του λογισμικού. Πριν την καταχώριση αυτών των στοιχείων ο χρήστης θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση τρίτων εάν απαιτείται για την εισαγωγή στοιχείων που τους αφορούν όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διευθύνσεις επικοινωνίας, στοιχεία που αφορούν ιδιοκτησίες τους κ.λπ.
 • Ο χρήστης έχει δικαίωμα να εισάγει και να διαγράφει στοιχεία κατά βούληση εντός του λογισμικού και είναι αυτός που καθορίζει τι εισάγει και τι όχι στο λογισμικό χωρίς παρέμβαση άλλου χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει δεδομένα που εισάγει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Για λόγους διασφάλισης της υπηρεσίας μπορεί να δημιουργούνται αντίγραφα των βάσεων δεδομένων που εισάγονται ανά τακτά διαστήματα από το/τους διαχειριστές τα οποία κρατώνται για μικρό διάστημα (κάτω του μήνα) και έπειτα διαγράφονται. 

Πρόσβαση στο λογισμικό

 • Δεν παρέχεται πλήρης εξασφάλιση ότι το λογισμικό θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή απρόσκοπτα καθώς κάτι τέτοιο επηρεάζεται από την πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο, από την επάρκεια πόρων σε servers του λογισμικού ή από άλλα τεχνικά ή/και απρόβλεπτα ζητήματα.
 • Η πρόσβαση στο λογισμικό μπορεί να διακοπεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, ο διαχειριστής όμως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά του λογισμικού σε λειτουργία.
 • Τα παραγόμενα αρχεία δεν είναι απαραίτητο ότι θα λειτουργούν σε κάθε υπολογιστικό σύστημα, σε κάθε έκδοση εφαρμογής ή ότι θα είναι συμβατά με άλλα λογισμικά.

Υποστήριξη

Στο λογισμικό δεν παρέχεται καμία υποστήριξη για την υλοποίηση εργασιών μηχανικού, για τα δεδομένα εισόδου και γενικά για θέματα που αφορούν την ίδια την εργασία μηχανικών. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τη νομοθεσία, τα σχετικά διατάγματα και τους τρόπους υπολογισμού. Ο διαχειριστής ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος στο λογισμικό δεν παρέχει βοήθεια για την ορθή εκτέλεση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, παροχή συμβουλών τεχνικού ασφαλείας, εκπόνηση μελετών ή άλλη εργασία τεχνικής φύσεως. Το λογισμικό λειτουργεί ως βοήθημα - συμπληρωματικά - στην εργασία του μηχανικού που ούτως ή άλλως θα εκτελούσε χειροκίνητα ο ίδιος ο μηχανικός με στόχο να εκτελέσει αυτή την εργασία γρηγορότερα και ευκολότερα. Η λειτουργία του λογισμικού περιορίζεται σε αυτή τη βοήθεια και μόνο που παρέχει στο χρήστη. Για προβλήματα, διορθώσεις και θέματα της λειτουργίας του λογισμικού (πχ σύνδεσης, φόρμας εισαγωγής) καθώς και θέματα πληρωμών οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παροχή υποστήριξης για το ίδιο το λογισμικό.

Ευθύνη παρόχου

Ο διαχειριστής του λογισμικού καθώς και όποιος εμπλεκόμενος στην παροχή του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι από το χρήστη ή τρίτα μέρη για τυχόν ανώμαλες καταστάσεις από τη χρήση του λογισμικού όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: απώλεια δεδομένων, μη ορθή παραγωγή αποτελεσμάτων, απώλεια εργασίας, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια εσόδων, πρόστιμα, μη ορθή παραγωγή μελετών, αποτελεσμάτων, υπολογισμών κ.α. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εργασία που εκτελεί, για τα δεδομένα εισόδου, για τα αποτελέσματα που χρησιμοποιεί και τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί. Ο χρήστης οφείλει να υποστηρίξει και να προστατεύσει το δημιουργό έναντι κάθε αξίωσης που μπορεί να δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη, άλλους χρήστες του λογισμικού ή τρίτα μέρη.

Ο Κανονισμός GDPR

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό της Ευρωπαικής ένωσης GDPR (EU General Data Protection Regulation), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

 • Αποθήκευση στοιχείων
  Δεν αποθηκεύεται κανένα προσωπικό στοιχείο ταυτοποίησης του χρήστη παρά μόνο ελέγχεται αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ή όχι. Κατά την διακοπή περιήγησης από το λογισμικό όσα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν διαγράφονται αυτόματα. Εφαρμόζεται πολιτική για την αποτροπή επιθέσεων στο λογισμικό από μη εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Δεδομένα απαραίτητα για τη λειτουργία
  Τα απαραίτητα και ελάχιστα στοιχεία που ζητούνται για λόγους λειτουργικότητας και προσβασιμότητας είναι το username, το password και το e-mail του χρήστη ώστε να μπορεί να συνδεθεί και να μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό του.
  Κανένα στοιχείο δε μοιράζεται με τρίτους εκτός αν είμαστε αναγκασμένοι βάση νομοθετικής διάταξης.
 • Log files
  Χρησιμοποιούνται αρχεία καταγραφής για λόγους ασφάλειας του λογισμικού. Αυτά αφορούν τις προσπάθειες σύνδεσης, αποτυχημένες συνδέσεις, τη διατήρηση της σύνδεσης κ.α.
 • Συναίνεση
  Κατά την πλοήγηση στο λογισμικό ζητείται η συγκατάθεση του χρήστη αλλιώς προτρέπεται να το εγκαταλείψει. Για τη σύνδεση ζητείται η συγκατάθεση ειδάλλως ο χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί (η φόρμα εισόδου δεν λειτουργεί χωρίς την επιλογή συναίνεσης). Κατά την είσοδο στοιχείων σε μελέτες ο χρήστης πρέπει να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεση για τα στοιχεία που εισάγει, παρ' όλα αυτά το λογισμικό λειτουργεί και χωρίς την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων (για παράδειγμα σε ΠΕΑ μπορείτε να μην εισάγετε καθόλου τα στοιχεία ιδιοκτήτη και το λογισμικό θα παράγει το αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί όμως να το προσθέσετε χειροκίνητα στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ).
 • Σύνδεση με τρίτα μέρη
  Στο λογισμικό για λόγους απλότητας χρησιμοποιείται σύνδεση με τρίτα μέρη (πχ google auth). Για την πολιτική χρήσης ανατρέξτε στα τρίτα μέρη αυτά. Κατά τη σύνδεση ή εγγραφή με αυτό τον τρόπο ζητείται η συναίνεση για την άντληση των εξής στοιχείων: email, όνομα, εικόνα χρήστη.
 • Τεχνολογία cookies
  Το λογισμικό χρησιμοποιεί τεχνικές της γλώσσας προγραμματισμού php για τη διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα δεν διανέμονται σε τρίτους. Πρόκειται για δυνατότητα της γλώσσας προγραμματισμού που δεν μπορεί να παραλειφθεί (βλ. ιδίως sessions της php).

Δικαίωμα στην πρόσβαση-διόρθωση. Δικαίωμα στο χρήστη να αντιταχθεί ή να υπαναχωρήσει. Δικαίωμα διαγραφής.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που εισάγει ή έχει εισάγει κατά το παρελθόν μέσα από το ίδιο το λογισμικό. Μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία που εισάγει επίσης μέσα από το ίδιο το λογισμικό.Μπορεί ακόμα και να τα διαγράψει πλήρως ή να τα αφαιρέσει.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει ή να αντιταχθεί ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού του καθώς και τη διαγραφή κάθε στοιχείου που έχει εισάγει. Για το λόγο αυτό αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το εν λόγω αίτημα το οποίο διεκπεραιώνεται σε εύλογο διάστημα.


Σχεδίαση με προτεραιότητα στην ασφάλεια

Οι εφαρμογές που δημιουργούνται σχεδιάζονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια του χρήστη. Δεδομένα δεν μεταπωλούνται, δεν μοιράζονται και δεν εξάγονται σε άλλα μέσα ή σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε. εκτός αν υποχρεωθούμε από το εγχώριο ή διεθνές νομοθετικό πλαίσιο.

Η σχεδίαση γίνεται με προτεραιότητα:

 • Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση. (Ζητείται εξαρχής)
 • Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling).
 • Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data).
 • Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ' απαίτηση (μετά από επικοινωνία χωρίς καθυστέρηση).
 • Εφαρμογής της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα.

Οργανωτικά μέτρα που τηρούνται - Ασφάλεια

Γενικά χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο και γίνεται προσπάθεια ώστε τα δεδομένα, το λογισμικό και οι χρήστες να παραμένουν ασφαλείς κατά τη χρήση του.


Χρήσιμα

Πολιτική χρήσης Cookies

Για την είσοδο στο λογισμικό και την παρακολούθηση της συνεδρίας χρησιμοποιείται:

 • Session Cookies
  Η php ως γλώσσα προγραμματισμού είναι server side.
  Η χρήση sessions είναι απαραίτητη διεργασία της γλώσσας προγραμματισμού πριν ολοκληρωθεί η φόρτωση ενός ιστοχώρου (πριν την αποστολή headers σε κάθε σελίδα που ζητείται) και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποφευχθεί.
 • Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με την παραπάνω πολιτική session cookies θα πρέπει να μη χρησιμοποιήσει το λογισμικό.
 • Τηρούνται αρχεία καταγραφής με τη διεύθυνση ip του χρήστη και τις προσπάθειες σύνδεσης ή ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης ως μέσο αποτροπής κακόβουλων επιθέσεων

Ευθύνη παρόχου

Το λογισμικό παράγει αποτελέσματα τα οποία έχουν ελεγχθεί σε διάφορα στάδια (διάφορες περιπτώσεις) αλλά δεν είναι σίγουρο ότι το παραγόμενο είναι και το ορθό αποτέλεσμα για την εργασία που έχετε αναλάβει καθώς από τη μία το input (δεδομένα που εισάγει ο χρήστης) καθορίζει και το output (αποτελέσματα) ενώ από την άλλη το λογισμικό πρόκειται για βοήθημα στη δουλειά του μηχανικού ενώ κάθε εργασία είναι σύνθετη (πχ οι ΤΟΤΕΕ αφορούν 400+ σελίδες, ομοίως και οι διατάξεις πυρασφαλείας και οι διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία). Επίσης:

 • Κάθε περίπτωση και γενικά κάθε έργο/εργασία είναι μια μοναδική περίπτωση που ο μηχανικός κρίνει πως θα αντιμετωπίσει. Το λογισμικό παρέχει απλά εργαλεία.
 • Οι ίδιες οι νομοθετικές διατάξεις δίνουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης αφήνοντας το μηχανικό να επιλέξει ποιος τρόπος είναι ο πλέον κατάλληλος.
 • Τα αποτελέσματα εξαρτώνται αποκλειστικά από τα δεδομένα εισόδου (input).
 • Το λογισμικό δεν εκτελεί ενεργειακή κατάταξη, ούτε εκδίδει πιστοποιητικά/εγκρίσεις/αποφάσεις και τα δεδομένα θα πρέπει πριν χρησιμοποιηθούν να εισάγονται στα κατάλληλα λογισμικά (πχ κατάταξης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) και να ελέγχονται. Ο μηχανικός (ο χρήστης) είναι αυτός που εκτιμά ότι τα αποτελέσματα είναι ορθά, τα υπογράφει και τα παραδίδει στον πελάτη του.
 • Το λογισμικό δεν εκτελεί μελέτες. Οι μηχανικοί εκτελούν μελέτες βάση της ειδικότητάς τους. Το λογισμικό παρέχει απλά τα εργαλεία ώστε μια εργασία να εκτελεστεί ευκολότερα.
 • Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εμφανιστούν τα αποτελέσματα, αρκετές μεθοδολογίες κοινά αποδεκτές οι οποίες δεν μπορούν να παρουσιαστούν όλες για την αντιμετώπιση ενός μόνο προβλήματος.

Ο δημιουργός και ο διαχειριστής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για λάθη σε αποτελέσματα, παρερμηνείες, αποτελέσματα που οδήγησαν σε πρόσθετα λάθη, παραλείψεις ή άλλες καταστάσεις απρόβλεπτες που δημιούργησαν ανωμαλίες (απώλεια ευκαιρίας, εργασίας, εσόδων κ.α). Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης - ο μηχανικός - είναι ο υπεύθυνος για τα αποτελέσματα που χρησιμοποιεί.

Ο διαχειριστής μπορεί να διακόψει την πρόσβαση αν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί (πχ mail).GeniusEngineer

GeniusEngineer


Το παρόν λογισμικό πρόκειται για βοήθημα - εργαλείο σε δοκιμαστική έκδοση το οποίο παρέχεται χωρίς υποστήριξη για να φανεί χρήσιμο σε διάφορες εργασίες κυρίως τεχνικής φύσεως.

Cloud
Η πρόσβαση πραγματοποιείται από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

OS Independent
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα αρκεί να έχει πρόσβαση στο internet και ένα σύγχρονο browser. Για κάποιες επιπλέον εργασίες (πχ 3d αναπαραστάσεις) η υπολογιστική ισχύς του χρήστη παίζει ρόλο αλλά το λογισμικό παραμένει λειτουργικό ακόμα και σε πολύ παλιό υπολογιστή.

Responsive
Είτε από υπολογιστή, είτε από tablet είτε από κινητό μπορείτε να εργαστείτε στο λογισμικό. Οι πίνακες μειώνονται, οι σελίδες εμφανίζονται κατακόρυφα και κάθε δυνατότητα που ήταν διαθέσιμη τη στιγμή της δημιουργίας εφαρμόστηκε ώστε το λογισμικό να είναι παραγωγικό ακόμα και σε κινητό. Προφανώς η καλύτερη λύση είναι η χρήση desktop και μιας οθόνης με ανάλυση 1920x1080 αλλά αυτό δεν είναι περιοριστικό.  Πρόκειται για μια μοναδική δυνατότητα καθώς δεδομένα μπορούν να εισάγονται ακόμα και στο πεδίο με κάποιο tablet.

Multi-user studies - Collaborate
Η χρήση cloud λύσεων μας επιτρέπει να εργαζόμαστε πολλοί ταυτόχρονα σε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης. Έτσι 2 χρήστες μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα στην ίδια εργασία. Αυτή είναι μια μοναδική δυνατότητα για τεχνικό λογισμικό. 

Fast
Ο υπολογιστικός πυρήνας τους λογισμικού είναι γρήγορος όσο ο κεντρικός υπολογιστής. Ακόμα και ένας χρήστης με παλαιότερο υπολογιστή εκμεταλλεύεται αυτή την υπολογιστική ισχύ χωρίς να έχει προβλήματα. Δεν έχει λοιπόν υπολογιστικές απαιτήσεις ως προς το χρήστη.

Libraries

Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται

Εκτός από τους δικούς μας υπολογισμούς χρησιμοποιήσαμε επίσης ελεύθερες βιβλιοθήκες οι οποίες δατίθενται στο github δωρεάν.

Κώδικας βιβλιοθήκων

Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται έχουν άδειες οι οποίες είναι γενικά λιγότερο περιοριστικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ελεύθερα αλλά και εμπορικά λογισμικά. Αναφέρονται στη βοήθεια αυτές που χρησιμοποιήθηκαν, η άδειά τους, καθώς και ο σύνδεσμος όπου βρίσκονται διαθέσιμες ώστε να τις κατεβάσετε. Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται χωρίς αλλαγές όπως δίνονται από τους δημιουργούς και δίνεται η άδειά τους.

Μερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται είναι:

 1. Η three.js για τις τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις
 2. H two.js για δισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις
 3. H chart.js για γραφήματα δεδομένων
 4. Η adminlte ως γραφικό περιβάλλον
 5. To bootstrap ως css γραφικό περιβάλλον
 6. Η datatables ως βιβλιοθήκη εμφάνισης πινάκων
Δείτε τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται και τις άδειές τους στον πίνακα παρακάτω. Αντίγραφο των αδειών στο σύνδεσμο κάθε βιβλιοθήκης.


Links to most common lisences:

Apache License
BSD Lisence 2
BSD Lisence 3
BSD Lisence 4
ISC Lisence
MIT Lisence
ISC Lisence
CC By 4.0 Lisence, With no changes

Βιβλιοθήκες

Στο μενού βιβλιοθήκες ο χρήστης έχει πρόσβαση ως επισκέπτης, δηλαδή είναι διαθέσιμες για κάθε χρήστη. Οι βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν πινακοποιημένη τη νομοθεσία και πολλές φορές εργαλεία για την καλύτερη εμφάνιση βασικών στοιχείων (πχ χάρτες σε κλιματικούς σταθμούς κ.α.)


library

Νομοθεσία

Στο μενού νομοθεσίας επίσης ο χρήστης έχει πρόσβαση ως επισκέπτης. Γίνεται προσπάθεια ώστε να προστίθενται όλο και περισσότερες διατάξεις και τα δεδομένα να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα.


laws

Εργαλεία

Στο μενού εργαλείων ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί είτε όντας συνδεδεμένος είτε ως επισκέπτης.

 • Ως επισκέπτης μπορεί να εκετελεί υπολογισμούς εισάγοντας στοιχεία αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύσει.
 • Ως συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να αποθηκεύει βασικούς υπολογισμούς (δομικών στοιχείων κ.α.)
 • Αγοράζοντας μια συνδρομή μπορεί να προσθέσει μελέτη και να εκτελούνται αυτόματα οι επιμέρους υπολογισμοί ανά εργασία. 


calc_user_login
Υπολογισμοί χρήστη
calc_user_visitor
Υπολογισμοί επισκέπτη

Χρήστες

Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί μπορεί να αξιοποιήσει πρόσθετες δυνατότητες του λογισμικού. Μερικές από αυτές είναι: 

 • Να δημιουργήσει ένα προφιλ χρήστη
 • Να δημιουργήσει προσφορές για εργασίες του.
 • Να εισάγει εργασίες που θα εκτελέσει
 • Να παρακολουθήσει εκκρεμότητες και τις εργασίες του χρονικά (ημερολόγιο) ή χωρικά (χάρτης) ή ανά είδος (ανά εργασία που εκτελεί).
 • Να δημιουργήσει βιβλιοθήκες υλικών και υπολογισμών όπως υπολογισμούς συντελεστών θερμοπερατότητας (U,Uw)
 

Ο χρήστης χρησιμοποιεί τη φόρμα εγγραφής και τα στοιχεία που ζητούνται για την εγγραφή του στο λογισμικό. Έπειτα μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό του μπορεί να τον επαναφέρει χρησιμοποιώντας το e-mail που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του.

user register
user login
user forget
 

Ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί όποτε επιθυμεί από το λογισμικό πατώντας το κόκκινο πλήκτρο αποσύνδεσης.

user logout1
user logout2
 

Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί εμφανίζεται το προφίλ του όπου βλέπει στατιστικά στοιχεία των εργασιών που έχει εκτελέσει. Μπορεί επίσης να διαχειριστεί το λογαριασμό του αλλάζοντας τα βασικά του στοιχεία.

Προφίλ χρήστη και στατιστικά στοιχεία:
user profile
Αλλαγή στοιχείων χρήστη:
user data

Στατιστικά στοιχείων συνδέσεων χρήστη:
user_logs

 

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει 2 μενού για την πλοήγηση στο λογισμικό. Το μενού αριστερά και το μενού χρήστη στην κορυφή. Από αυτά τα μενού μπορεί να μεταβεί εκτός από το προφίλ του και σε άλλες ενότητες του λογισμικού:

user_menu1
user_menu2
 

Από εκεί μπορεί να μεταβεί στο ημερολόγιο, σε εφαρμογή διαχείρισης προσφορών για εργασίες, στις βιβλιοθήκες του και σε κέντρο υποστήριξης.

Δομικά υλικά χρήστη:
user_libraries
Ημερολόγιο επισκέψεων και εκκρεμμοτήτων:
user_calendar

Μενού υποστήριξης (tickets):
user_support

Μελέτες

Ο χρήστης μπορεί μέσω του λογισμικού να δημιουργεί εργασίες (για λόγους απλοποίησης αναφέρονται ως μελέτες) για τις οποίες θέλει να εκτελέσει υπολογισμούς. Τις εργασίες αυτές τις προσθέτει σε λίστα δίνοντας βασικά στοιχεία (θέση, τίτλο, είδος εργασίας κ.α.).

Το λογισμικό επεκτείνεται διαρκώς ώστε να περιλαμβάνει όλο και περισσότερες εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν.

Από τα φίλτρα αριστερά μπορεί να ελέγχει ποιές εργασίες εμφανίζονται στη λίστα. Αυτόματα ανανεώνεται ο πίνακας όπως και ο χάρτης με τη θέση των εργασιών που εμφανίζονται. Σε κάθε εργασία ο χρήστης βλέπει τον τύπο, τον τίτλο της, μια σύντομη περιγραφή καθώς και συμπληρωματικά βοηθητικά στοιχεία (φωτογραφία, λήξη προγράμματος τεχνικού ασφαλείας, α/α ΠΕΑ, την ημερομηνία και το χρήστη που τη δημιούργησε.

Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας τα 3 πλήκτρα ( ) σε κάθε μελέτη είτε να επιλέξει, είτε να επεξεργαστεί τις εργασίες που περιλαμβάνει είτε να διαγράψει τελείως την εργασία.

user_studies

 

Το μενού λοιπόν αυτό είναι το κεντρικό σημείο που ο χρήστης βλέπει τι εργασίες εκτελεί, ποιές έχουν εκρεμμότητες, πότε λήγουν, τι είδους είναι αυτές και ποιοί συμμετέχουν. Ακολουθούνται γενικά οι εξής κανόνες για την εμφάνιση:

 • Εάν ο χρήστης είναι ο δημιουργός μπορεί να επεξεργαστεί την εργασία του. Δεν μπορεί να τη διαγράψει όμως αν είναι διαθέσιμη και σε άλλο χρήστη (* αντί του πλήκτρου διαγραφής).
 • Εάν ο χρήστης δεν είναι ο δημιουργός δεν μπορεί να επεξεργαστεί ούτε και να διαγράψει (* αντί του πλήκτρου επεξεργασίας και διαγραφής).
 • Εάν η μελέτη έχει εκκρεμότητες και έχουν ολοκληρωθεί όλες εμφανίζεται ένα δίπλα στον τίτλο της για να είναι διακριτή (εφόσον ολοκληρώθηκε).
 • Εάν η μελέτη είναι τέτοιας μορφής που έχει ημερομηνίες λήξης εμφανίζεται εικονίδιο ( - ) για την ημερομηνία λήξης. 
 • Εάν η μελέτη είναι ΠΕΑ εμφανίζονται στοιχεία για το ΠΕΑ ( ) εάν έχουν δηλωθεί.
 • Σε κάθε μελέτη εάν έχει δηλωθεί εικόνα ( Image ) εμφανίζεται εικονίδιο.
 • Σε κάθε μελέτη εμφανίζονται οι εργασίες που εκτελούνται ( ΠΕΑ/ΜΕΑ ) καθώς μια μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει 2 και 3 εργασίες.

Το λογισμικό με αυτό τον τρόπο ενδεχομένως να σας προφυλάξει από λάθη. Για παράδειγμα θα σας ενημερώσει σε ΠΕΑ οτι έχετε εκτελέσει άλλη εργασία (πχ πυραφάλεια) παλαιότερα και δεν μπορείτε να εκδώσετε εσείς το ΠΕΑ. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει το λογισμικό ελέγχοντας τις θέσεις στο χάρτη. Για παράδειγμα εάν σε κοντινή απόσταση από τη θέση του ΠΕΑ έχετε εκπονήσει πυρασφάλεια θα σας προειδοποιήσει μήπως υπάρχει ασυμβίβαστο στην έκδοση του ΠΕΑ.

Η προσθήκη εργασιών είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες και χωρίς περιορισμό (εύλογο όριο) και γίνεται πατώντας το πράσινο πλήκτρο πάνω από τον πίνακα.

user_studies_insert

 

Αφού προσθέσει μια εργασία ο χρήστης μπορεί να την επιλέξει χρησιμοποιώντας το πλήκτρο για να εργαστεί σε αυτήν. Παράλληλα μπορεί να εργάζεται στο ίδιο σημείο διαλέγοντας αυτόματα νέα εργασία κάθε φορά.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει μελέτη για να εργαστεί σε αυτήν εμφανίζονται 2 επιπλέον μενού. Ένα εντός του κεντρικού μενού αριστερά με την ένδειξη Μελέτη και ένα στην κορυφή. Το μενού αριστέρα περιέχει σύνδεσμο για τα βασικά στοιχεία της μελέτης και υποενότητες με διακριτές εργασίες της μελέτης (πχ ΠΕΑ/ΜΕΑ ). Από εκεί ο χρήστης μπορεί να εργαστεί στη μελέτη. Ο χρήστης βλέπει σε ποιά μελέτη εργάζεται από το μενού κορυφής όπου εμφανίζεται το όνομα της μελέτης.Όταν εργάζεται σε κάποια μελέτη (βρίσκεται σε κάποιο μενού της μελέτης) εμφανίζεται μια πρόσθετη επιλογή στην κορυφή με την οποία μπορεί να εναλλάσσει τη μελέτη που εργάζεται αυτόματα για την ίδια σελίδα.


user_study_leftmenu1
user_study_leftmenu2
user_study_topmenu1
user_study_topmenu2

Στα γενικά στοιχεία μελέτης μπορείτε να επεξεργαστείτε:

 • Τον τίτλο, τη θέση και τη διεύθυνση.
 • Τους τύπους εργασιών που θα εκτελέσετε.
 • Τους χρήστες που συμμετέχουν.
 • Εκκρεμότητες και σημειώσεις
 • Αρχεία (φωτογραφία, τοπογραφικό κ.α.)

Θέση μελέτης και διεύθυνση:
study_general1
Εργασίες που θα εκτελεστούν στη μελέτη:
study_general2
Χρήστες που συμμετέχουν στη μελέτη:
study_general3
Εκκρεμότητες για την ενημέρωση των χρηστών και χρονοδιάγραμμα εργασιών:
study_general4
Χρήσιμες σημειώσεις για την εκτέλεση των εργασιών:
study_general5

Γενικά στοιχεία

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-Γενικά προστίθενται:

 1. Η θέση του ακινήτου με μετακίνηση του δείκτη στο χάρτη. Προστίθεται αυτόματα ο κοντινότερος κλιματικός σταθμός, το υψόμετρο, η επιλογή των 500m ως προς τον κλιματικό σταθμό (για μετάβαση στην αμέσως επόμενη ζώνη), η διεύθυνση καθώς και οι συντεταγμένες.
 2. Το όνομα και ο τύπος της μελέτης (ΠΕΑ, ΜΕΑ, Εξοικονομώ, κ.λπ.)
 3. Επιλογή σύμπτυξης των δομικών στο κέλυφος (πχ τοίχος με υποστηλώματα και δοκούς με διαφορετικό U προστίθεται ως σύνθετο δομικό με μέσο U).
 4. Η χρήση του κτιρίου
 5. Λίστα ιδιοκτητών
 6. Λίστα οικοδομικών αδειών και νομιμοποιήσεων
 7. Λίστα γενικών συστημάτων, ανελκυστήρων κ.λπ. Η/Μ συστημάτων του κτιρίου
 8. Λίστα επιλογών ΠΕΑ
 9. Λίστα επιλογών ΜΕΑ
 10. Αρχεία (φωτογραφία, τοπογραφικό, σκαρίφημα)
Γενικά στοιχεία και στοιχεία κτιρίου. Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία που θα προστεθούν στην καρτέλα γενικών στοιχείων και κτιρίου στο xml.
Είδος κτιρίου: Καθορίζει τον τύπο στο xml και τους συντελεστές που θα χρησιμοποιηθούν (πχ Umax)
Τύπος μελέτης: ΠΕΑ/ΜΕΑ/Εξοικονομώ
Χρήση κτιρίου: Η γενική χρήση κτιρίου που χρησιμοποιείται στο xml
Σύμπτυξη δομικών: Συμπτύσει φέρων οργανισμό και δρομικό τοίχο κατά την εισαγωγή

Στοιχεία θέσης: Με την επιλογή "από θέση" εισάγονται αυτόματα τα κοντινότερα κλιματικά δεδομένα
Προσανατολισμός: Εισάγεται ένας αρχικός προσανατολισμός του βόρειου τοίχου

Στοιχεία ιδιοκτησίας: Στοιχεία ιδιοκτησίας στην καρτέλα γενικών στοιχείων στο xml

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Στοιχεία ιδιοκτήτη στην καρτέλα γενικών στοιχείων στο xml

Πηγές δεδομένων: Πηγές για την έκδοση του ΠΕΑ

Στοιχεία άνεσης: Στοιχεία για θερμική, ακουστική, οπτική άνεση και ποιότητα εσωτερικού αέρα

Όροφοι και έκθεση: Χρησιμοποιείται σε ΠΕΑ στην καρτέλα κτίριο.

study_kenak_bld1

Βοηθητικές τιμές οι οποίες θα προσθέντονται αυτόματα σε εισαγωγή νέου στοιχείου σε ΠΕΑ.

Στη συγκεκριμένη ενότητα προστίθενται αρχικές τιμές οι οποίες θα προ-συμπληρώνονται κατά την εισαγωγή δομικών στοιχείων για πιο γρήγορη προσθήκη. Εάν θέλετε μπορείτε να τα αφήσετε κενά.
study_kenak_bld2

Στοιχεία ιδιοκτητών ακινήτου.

Τα στοιχεία ιδιοκτητών χρησιμοποιούνται στα έντυπα.
study_kenak_bld3_1

Στοιχεία ιστορικού κατασκευής (άδειες, τακτοποιήσεις, κ.λπ.):

Τα στοιχεία αδειών δόμησης χρησιμοποιούνται στο xml.
study_kenak_bld3_2

Στοιχεία πιστοποιητικών μετά την έκδοση:

Τα στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί χρησιμοποιούνται για την αρχειοθέτηση στο λογισμικό.
study_kenak_bld3_3

Στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων:

Χρησιμοποιούνται στο μενού κτίριο σε ΠΕΑ και εμφανίζεται ενδεικτικά διάγραμμα με χρονολογίες.
study_kenak_bld4_1

Στοιχεία καταναλώσεων για ύδρευση - αποχέτευση:

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο μενού κτίριο στο xml.
study_kenak_bld4_2

Στοιχεία ανελκυστήρων:

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο μενού κτίριο στο xml.
study_kenak_bld4_3

Στοιχεία ΣΗΘ:

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο μενού κτίριο στο xml.
study_kenak_bld4_4

Στοιχεία φωτοβολταικών συστημάτων:

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο μενού κτίριο στο xml.
study_kenak_bld4_5

Στοιχεία ανεμογεννητριών:

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο μενού κτίριο στο xml.
study_kenak_bld4_6

Ζώνες

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-Ζώνες προστίθενται:

 1. Λίστα των θερμικών ζωνών, μη θερμαινόμενων χώρων και ηλιακών χώρων του κτιρίου
 2. Λίστα χώρων για υπολογισμό εμβαδού και όγκου του ακινήτου (ανά ζώνη)
 3. Λίστα θερμογεφυρών στο κτίριο
Θερμικές ζώνες του κτιρίου.
Σε κάθε ζώνη προστίθεται το όνομά της, η χρήση, επιλογές για ΖΝΧ, αερισμό καθώς και τα στοιχεία της καρτέλας ζώνη του xml.
study_kenak_zones1

Μη θερμαινόμενοι χώροι - Ηλιακοί χώροι του κτιρίου:
Ομοίως για κάθε μη θερμαινόμενο χώρο/ηλιακό χώρο εισάγεται ένα τυπικό όνομα και ο συντελεστής αερισμού του χώρου.
study_kenak_zones2

Όροφοι (εισάγονται μόνο για την καλύτερη οργάνωση των δομικών στοιχείων και για την τρισδιάστατη σχεδίαση):
Οι όροφοι χρησιμοποιούνται στην εισαγωγή τοίχων, δαπέδων, οροφών για την οργάνωση των δομικών στοιχείων καθώς και στη σχεδίαση για την ορθή παραγωγή τρισδιάστατου κελύφους.
study_kenak_zones3

Χώροι και εμβαδά κτιρίου ανά ζώνη και όροφο. Εισάγονται και πρόσθετες τιμές όπως πχ εάν απαιτούν ΖΝΧ, ποιός είναι ο συντελεστής αερισμού τους και η στάθμη φωτισμού (σε κτίρια τριτογενούς τομέα):
Οι χώροι εισάγονται ανά ζώνη/ΜΘΧ/Ηλιακό χώρο και ανά όροφο με ένα τυπικό όνομα.
Κάθε χώρος μπορεί να έχει υπολογισμό εμβαδού (μόνο εμβαδόν), όγκου (μόνο όγκος), και τα 2 (τυπικός χώρος) ή όγκου τετράριχτης στέγης.
study_kenak_zones4

Θερμογέφυρες κάτοψης που δεν μπορούν να προστεθούν στα επιμέρους δομικά στοιχεία (πχ εξωτερικών ή εσωτερικών γωνιών). Μπορείτε να προσθέσετε και όλες τις θερμογέφυρες σε αυτό το σημείο αν δε θέλετε αργότερα να τις προσθέσετε ανά δομικό στοιχείο στο κέλυφος.
study_kenak_zones5

Κέλυφος

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-Κέλυφος προστίθενται:

 1. Λίστα δαπέδων, οροφών και τοίχων για τις ζώνες και τους ΜΘΧ του κτιρίου σε επαφή με τον αέρα, το έδαφος και κλειστούς ΜΘΧ/Ηλιακούς χώρους
 2. Λίστα ανοιγμάτων για τις ζώνες και τους ΜΘΧ του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων και παθητικών ηλιακών συστημάτων) τα οποία ανήκουν σε τοίχους και οροφές.

Δίνονται στατιστικά στοιχεία των δομικών στοιχείων ανά προσανατολισμό καθώς και η δενδροειδής μορφή των δομικών όπως θα προστεθούν αργότερα στο xml και θα εμφανιστούν στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

Δάπεδα του κτιρίου:
study_kenak_structure1

Οροφές του κτιρίου:
study_kenak_structure2

Τοιχοποιία του κτιρίου:
study_kenak_structure3

Ανοίγματα (αδιαφανή και διαφανή) του κτιρίου:
study_kenak_structure4

Παραγωγή σκαριφημάτων κατόψεων για το κτίριο ανά όροφο:
study_kenak_structure5

Παραγωγή σκαριφημάτων όψεων για το κτίριο ανά δομικό στοιχείο:
study_kenak_structure6

Τρισδιάστατο μοντέλο του κτιρίου. Δεν ενημερώνεται αυτόματα και σε κάθε αλλαγή θα πρέπει να ανανεώσετε τη σελίδα.
study_kenak_structure7

Λογικοί έλεγχοι για την κατασκευή. Για παράδειγμα έχει δηλωθεί στη ζώνη κατανάλωση ΖΝΧ εφόσον απαιτεί; Ενσωματώθηκε παθητικό ηλιακό εφόσον πρόκειται για ΜΕΑ;
study_kenak_structure8

Συστήματα

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-Συστήματα προστίθενται:

 1. Για τη θέρμανση οι μονάδες παραγωγής, δίκτυα διανομής, τερματικές μονάδες και βοηθητικές μονάδες
 2. Για την ψύξη οι μονάδες παραγωγής, δίκτυα διανομής, τερματικές μονάδες και βοηθητικές μονάδες
 3. Για τα ΖΝΧ οι μονάδες παραγωγής, δίκτυα διανομής, αποθηκευτικές μονάδες και βοηθητικές μονάδες
 4. Οι ηλιακοί συλλέκτες
 5. Ο φωτισμός ανά ζώνη φωτισμού
 6. Οι μονάδες αερισμού
 7. Για τη μονάδα ύγρανσης οι μονάδες παραγωγής, δίκτυα διανομής, τερματικές μονάδες και βοηθητικές μονάδες

Δίνονται στατιστικά στοιχεία για το Pgen με βάση το κέλυφος όπως προστέθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Δίνονται επιλογές προσθήκης θεωρητικών συστημάτων και διαγραφής των συστημάτων συνολικά.


Σύστημα θέρμανσης. Δίνονται επιλογές για την άμεση προσθήκη θεωρητικού συστήματος καθώς και έτοιμα συστήματα. Υπολογίζεται το Pgen με βάση τη σχ. 4.1. για το υπάρχον κτίριο ώστε να μπορείτε να δείτε τυχόν υπερδιαστασιολόγηση συστημάτων σε ΠΕΑ ή να επιλέξετε πιο εύκολα σύστημα σε ΜΕΑ. Πατώντας το πλήκτρο με τον υπολογιστή βλέπετε τον αναλυτικό υπολογισμό ανά δομικό στοιχείο για το Pgen.

study_kenak_systems1

Σύστημα ψύξης. Δίνονται επιλογές για την άμεση προσθήκη θεωρητικού συστήματος καθώς και έτοιμα συστήματ. Υπολογίζεται το Pgen με βάση τη σχ. 4.6. για το υπάρχον κτίριο ώστε να μπορείτε να δείτε τυχόν υπερδιαστασιολόγηση συστημάτων σε ΠΕΑ ή να επιλέξετε πιο εύκολα σύστημα σε ΜΕΑ. Πατώντας το πλήκτρο με τον υπολογιστή βλέπετε τον αναλυτικό υπολογισμό ανά δομικό στοιχείο για το Pgen.

study_kenak_systems2

Σύστημα ζεστών νερών χρήσης. Δίνονται επιλογές για την άμεση προσθήκη θεωρητικού συστήματος καθώς και έτοιμα συστήματα. Υπολογίζεται το Pn με βάση τη χρήση των ζωνών και την ΤΟΤΕΕ-20701-1 για το υπάρχον κτίριο ώστε να μπορείτε  επιλέξετε πιο εύκολα σύστημα παροχής ζεστών νερών και αν χρειάζεται να συνυπολογίσετε την ισχύ στη μονάδα παραγωγής (θέρμανσης).

study_kenak_systems3

Ηλιακός συλλέκτης:

study_kenak_systems4

Φωτισμός. Δίνεται δυνατότητα προσθήκης θεωρητικού συστήματος:

study_kenak_systems5

Αερισμός/ΚΚΜ. Δίνεται δυνατότητα προσθήκης θεωρητικού συστήματος:

study_kenak_systems6

Ύγρανση. Επειδή το σύστημα είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο δίνεται μόνο δυνατότητα προσθήκης και καμία άλλη βοήθεια.

study_kenak_systems7


Σε κάθε καρτέλα (θέρμανη, ψύξη, ΖΝΧ κ.λπ.) στην κορυφή δίνονται κουμπιά για την άμεση εμφάνιση των βιβλιοθηκών της ΤΟΤΕΕ, χρήσιμων υπολογισμών, βοήθειας στην προσθήκη συστημάτων από την ΤΟΤΕΕ-20701-4.

Σε κάποιες καρτέλες δίνονται πρόσθετες επιλογές μαζικής εισόδου (πχ θεωρητικό σύστημα, πρότυπα συστήματα κ.α.)

Σε κάθε καρτέλα δίνεται πρόσθετη επιλογή μαζικής διαγραφής.

Μπορείτε να φιλτράρετε τι θέλετε να δείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε με το μενού "ζώνη" ανά θερμική ζώνη του κτιρίου. Η επιλογή δίνεται διακριτά ανά καρτέλα.

Σενάρια

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-Σενάρια προστίθενται:

3  σενάρια με επιλογές για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης - ψύξης - φωτισμού - ηλιακού καθώς και τοίχων, οροφών, δαπέδων και ανοιγμάτων.

Δηλώνετε παρεμβάσεις διαλέγοντας την παρέμβαση και τα δομικά στοιχεία που αφορά. Ανάλογα με την παρέμβαση δηλώνεται και τα ενεργειακά - τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αλλαγής.

Παρεμβάσεις σεναρίων 1, 2 και 3 για εισαγωγή στο xml. Αυτόματα υπολογίζεται το Um και Pgen για κάθε νέο σενάριο. 
study_kenak_alternative1

Οριζόντιες ιδιοκτησίες αν πρόκειται για πολυκατοικία (χρησιμοποιείται μόνο σε παραγωγή εντύπων):
study_kenak_alternative2

Παρεμβάσεις ανά οριζόντια ιδιοκτησία αν πρόκειται για πολυκατοικία (χρησιμοποιείται μόνο σε παραγωγή εντύπων):
study_kenak_alternative3

Έντυπα

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-έντυπα παράγονται χρήσιμα έντυπα. Ανάλογα με τη χρήση του λογισμικού η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να είναι απενεργοποιημένη για εξοικονόμηση πόρων.

Στην καρτέλα προμετρήσεις παράγονται χρήσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία της κατασκευής.
study_kenak_word

Αποτελέσματα

Στο τμήμα ΚΕΝΑΚ-αποτελέσματα παράγονται αρχεία όπως:

 • Αρχείο xlsx με το κέλυφος του κτιρίου
 • Σκαριφήματα σε μορφή dxf
 • Αρχείο zip με τα σκαριφήματα σε μορφή png

study_kenak_results1

Στην καρτέλα σκαριφήματα μπορεί ο χρήστης να δει τα σκαριφήματα κατόψεων και όψεων.

Στην καρτέλα 3D αναπαράσταση μπορεί να δει το κτίριο τρισδιάστατα ώστε να ελέγξει την κατασκευή.

Στην καρτέλα προεπισκόπιση μπορεί να δει το κέλυφος πριν το εξάγει.

Στην καρτέλα αρχεία βλέπει τα αρχεία που έχει δημιουργήσει κατά το παρελθόν.

1 - AdminLTE - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2014-2021 ColorlibHQ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
2 - AlphaNum - MIT
Copyright 2013 Kevin Sheedy http://github.com/KevinSheedy/jquery.alphanum Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
3 - Bootstrap 4 - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2011-2022 Twitter, Inc. Copyright (c) 2011-2022 The Bootstrap Authors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
4 - Bootstrap 4 - Dual list box - Apache v2.0
Bootstrap Dual Listbox Responsive dual multiple select with filtering. Designed to work on small touch devices. - https://github.com/istvan-meszaros/bootstrap-duallistbox - http://www.virtuosoft.eu/code/bootstrap-duallistbox/ Copyright 2013-2014 István Ujj-Mészáros Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
5 - Bootstrap Colorpicker - MIT
MIT License Copyright (c) 2017 Javi Aguilar Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
6 - Bootstrap Slider - MIT
---------------------------------------------------------------------- bootstrap-slider is released under the MIT License Copyright (c) 2019 Kyle Kemp, Rohit Kalkur, and contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
7 - Bootstrap Switch - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2013-2015 The authors of Bootstrap Switch Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
8 - Bootstrap Table - MIT
(The MIT License) Copyright (c) 2012-2019 Zhixin Wen Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
9 - Bootstrap custom file input - MIT
MIT License Copyright (c) 2018 Johann-S Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
10 - Chart.js - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2014-2022 Chart.js Contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
11 - Datatables - MIT
MIT license Copyright (C) 2008-2022, SpryMedia Ltd. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
12 - Datatables Autofill - MIT
MIT license Copyright (c) 2008-2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
13 - Datatables Bootstrap 4 - MIT
The MIT License (MIT) Copyright SpryMedia Limited and other contributors http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
14 - Datatables Buttons - MIT
MIT license Copyright (c) 2015-2016 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
15 - Datatables cell and column order - MIT
MIT license Copyright (c) 2010-2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
16 - Datatables Fixed Columns - MIT
MIT license Copyright (c) 2010-2016 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
17 - Datatables Fixed Header - MIT
MIT license Copyright (c) 2009-2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
18 - Datatables Keytable - MIT
MIT license Copyright (c) 2009-2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
19 - Datatables Responsive - MIT
MIT license Copyright (c) 2014-2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
20 - Datatable RowGroup - MIT
MIT license Copyright (c) 2017 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
21 - Datatables Rowreorder - MIT
MIT license Copyright (c) 2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
22 - Datatables Scroller - MIT
MIT license Copyright (c) 2011-2015 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
23 - Datatables Select - MIT
MIT license Copyright (c) 2015-2016 SpryMedia Limited http://datatables.net Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
24 - Date range picker - MIT
License The MIT License (MIT) Copyright (c) 2012-2020 Dan Grossman Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
25 - Ekko Lightbox - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2011-2015 ashleydw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
26 - FastClick - MIT
Copyright (c) 2014 The Financial Times Ltd. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
27 - Filterizr - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2016 Yiotis Kaltsikis Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
28 - Flag Icon css - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2013 Panayiotis Lipiridis Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
29 - Flot - MIT
Copyright (c) 2007-2014 IOLA and Ole Laursen Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
30 - Font Awesome - Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT
Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com) -------------------------------------------------------------------------------- Font Awesome Free License Font Awesome Free is free, open source, and GPL friendly. You can use it for commercial projects, open source projects, or really almost whatever you want. Full Font Awesome Free license: https://fontawesome.com/license/free. -------------------------------------------------------------------------------- # Icons: CC BY 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) The Font Awesome Free download is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and applies to all icons packaged as SVG and JS file types. -------------------------------------------------------------------------------- # Fonts: SIL OFL 1.1 License In the Font Awesome Free download, the SIL OFL license applies to all icons packaged as web and desktop font files. Copyright (c) 2022 Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com) with Reserved Font Name: "Font Awesome". This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting — in part or in whole — any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE. -------------------------------------------------------------------------------- # Code: MIT License (https://opensource.org/licenses/MIT) In the Font Awesome Free download, the MIT license applies to all non-font and non-icon files. Copyright 2022 Fonticons, Inc. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. -------------------------------------------------------------------------------- # Attribution Attribution is required by MIT, SIL OFL, and CC BY licenses. Downloaded Font Awesome Free files already contain embedded comments with sufficient attribution, so you shouldn't need to do anything additional when using these files normally. We've kept attribution comments terse, so we ask that you do not actively work to remove them from files, especially code. They're a great way for folks to learn about Font Awesome. -------------------------------------------------------------------------------- # Brand Icons All brand icons are trademarks of their respective owners. The use of these trademarks does not indicate endorsement of the trademark holder by Font Awesome, nor vice versa. **Please do not use brand logos for any purpose except to represent the company, product, or service to which they refer.**
31 - FullCalendar Standar - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
32 - FullCalendar bootstrap - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
33 - FullCalendar daygrid - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
34 - FullCalendar Google - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
35 - FullCalendar Interaction - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
36 - FullCalendar List - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
37 - FullCalendar Timegrid - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Adam Shaw Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
38 - Icheck Bootstrap - MIT
MIT License Copyright (c) 2018 Hovhannes Bantikyan Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
39 - Jquery Inputmask - MIT
Copyright (c) 2010 - 2018 Robin Herbots Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
40 - ION Range Slider - MIT
## The MIT License Copyright © 2021 by Denis Ineshin (http://ionden.com) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
41 - Jquery - MIT
Copyright OpenJS Foundation and other contributors, https://openjsf.org/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
42 - Jquery knob - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2013 Anthony Terrien Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
43 - Jquery Mapael - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2016 Vincent Brouté Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
44 - jQuery Mousewheel - MIT
Copyright OpenJS Foundation and other contributors, https://openjsf.org/ This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-mousewheel The following license applies to all parts of this software except as documented below: ==== Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ==== All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.
45 - Jquery UI - MIT
Copyright jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/ This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-ui The following license applies to all parts of this software except as documented below: ==== Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ==== Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code contained within the demos directory. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ==== All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.
46 - Jquery Validation - MIT
The MIT License (MIT) ===================== Copyright Jörn Zaefferer Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
47 - jqvmap - MIT
All code in this Github Repository are available under both the MIT and GPL license. MIT License Copyright (c) 2016 Manifest Interactive Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
48 - js-grid - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2014 Artem Tabalin Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
49 - jszip - MIT
JSZip is dual licensed. At your choice you may use it under the MIT license *or* the GPLv3 license. The MIT License =============== Copyright (c) 2009-2016 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
50 - openlayers - BSD-2
BSD 2-Clause License Copyright 2005-present, OpenLayers Contributors All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
51 - Moment JS - MIT
Copyright (c) JS Foundation and other contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
52 - Jquery Overlay Scrollbar - MIT
MIT License Copyright (c) 2017 Rene Haas Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
53 - Pace.js - MIT
Copyright (c) 2013 HubSpot, Inc. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
54 - pdfmake - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2014-2015 bpampuch 2016-2021 liborm85 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
55 - popper.js - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Floating UI contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
56 - Raphael.js - MIT
The MIT License Copyright (c) 2008-2010 Dmitry Baranovskiy Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
57 - Select 2 - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2012-2017 Kevin Brown, Igor Vaynberg, and Select2 contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
58 - Select 2 Bootstrap 4 Theme - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2012-2017 Kevin Brown, Igor Vaynberg, and Select2 contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
59 - Jquery Sparkline - New BSD License
License Released under the New BSD License (c) Splunk, Inc 2012
60 - Summernote - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2015~ Summernote Team (https://github.com/orgs/summernote/people) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
61 - Sweetalert 2 - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2014 Tristan Edwards & Limon Monte Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
62 - Sweetalert 2 Bootstrap 4 Theme - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2014 Tristan Edwards & Limon Monte Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
63 - Tempusdominus Bootstrap 4 - MIT
MIT License Copyright (c) 2016 Tempus Dominus Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
64 - Three.js - MIT
The MIT License Copyright © 2010-2022 three.js authors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
65 - Suncalc.js - BSD-2
Copyright (c) 2014, Vladimir Agafonkin All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
66 - Three CGS - MIT
Copyright (c) 2011 Evan Wallace (http://madebyevan.com/) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
67 - Earcut Triangulation - ISC
ISC License Copyright (c) 2016, Mapbox Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
68 - CSG.js - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2017 @jscad Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
69 - ThreeBSP - MIT
The MIT License Copyright (c) 2012 Chandler Prall. All rights reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
70 - Toastr - MIT
MIT License Copyright (c) 2017 Toastr Maintainers Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
71 - Medoo - MIT
MIT License Copyright (c) 2021 Angel Lai Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
72 - Filemanager - MIT
MIT LICENSE Copyright (c) 2011-2013 Jason Huck, Simon Georget http://opensource.org/licenses/MIT Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
73 - DXFighter - BSD-3
BSD 3-Clause License Copyright (c) 2018, Joe Pietler All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
74 - Canvas2Image - MIT
License MIT Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
75 - PhpSpreadsheet - MIT
MIT License Copyright (c) 2019 PhpSpreadsheet Authors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
76 - ol-3 ext - BSD-3
# LICENCE ol-ext (c) 2016-2018 - Jean-Marc Viglino, IGN-France [ol-ext](https://github.com/Viglino/ol-ext) is licenced under the French Opensource **BSD** compatible CeCILL-B FREE SOFTWARE LICENSE. Some resources (mapping services and API) used in this sofware may have a specific license. You must check before use. Full text license in English: http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL-B_V1-en.txt Full text license in French: http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL-C_V1-fr.txt ## CeCILL-B FREE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT : This Agreement is an open source software license intended to give users significant freedom to modify and redistribute the software licensed hereunder. The exercising of this freedom is conditional upon a strong obligation of giving credits for everybody that distributes a software incorporating a software ruled by the current license so as all contributions to be properly identified and acknowledged. In consideration of access to the source code and the rights to copy, modify and redistribute granted by the license, users are provided only with a limited warranty and the software's author, the holder of the economic rights, and the successive licensors only have limited liability. In this respect, the risks associated with loading, using, modifying and/or developing or reproducing the software by the user are brought to the user's attention, given its Free Software status, which may make it complicated to use, with the result that its use is reserved for developers and experienced professionals having in-depth computer knowledge. Users are therefore encouraged to load and test the suitability of the software as regards their requirements in conditions enabling the security of their systems and/or data to be ensured and, more generally, to use and operate it in the same conditions of security. This Agreement may be freely reproduced and published, provided it is not altered, and that no provisions are either added or removed herefrom. This Agreement may apply to any or all software for which the holder of the economic rights decides to submit the use thereof to its provisions.
77 - Bootstrap Tree View - Apache v2.0
Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1. Definitions. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "{}" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. Copyright {yyyy} {name of copyright owner} Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
78 - jQuery timepicker - MIT
Copyright (c) 2013 Trent Richardson Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
79 - simplehtmldom - MIT
MIT License Copyright (c) 2019 S.C. Chen, John Schlick, logmanoriginal Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
80 - Bootstrap Cookie Alert - MIT
MIT License Copyright (c) 2017 Wruczek Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
81 - Google fonts - Apache v2.0
Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1. Definitions. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
82 - js-dxf - MIT
MIT License Copyright (c) 2017 Ognjen Petrovic Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
83 - Symbols, some images (wikipedia) - CC BY-SA 4.0
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Disclaimer. You are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. This license is acceptable for Free Cultural Works. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation. No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
84 - Viewcube three.js - MIT
Copyright (c) 2015 Davis Marques Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
85 - luxon.js - MIT
Copyright 2019 JS Foundation and other contributors Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
86 - threegeo.js - MIT
MIT License Copyright (c) 2018 W3Reality Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
87 - Psychrolib - MIT
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2018-2020 The PsychroLib Contributors. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
88 - proj4js - MIT
Proj4js -- Javascript reprojection library. Authors: Mike Adair madairATdmsolutions.ca Richard Greenwood richATgreenwoodmap.com Didier Richard didier.richardATign.fr Stephen Irons stephen.ironsATclear.net.nz Olivier Terral oterralATgmail.com Calvin Metcalf cmetcalfATappgeo.com Copyright (c) 2014, Mike Adair, Richard Greenwood, Didier Richard, Stephen Irons, Olivier Terral and Calvin Metcalf Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
89 - Images from Pexels - license
Pexels.com Τι επιτρέπεται; Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την άδεια χρήσης Pexels όσο πιο απλή γίνεται. Συνεχίστε την ανάγνωση για να μάθετε περισσότερα. Η χρήση όλων των φωτογραφιών και των βίντεο στο Pexels είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή της πηγής. Η αναφορά του φωτογράφου ή του Pexels δεν είναι απαραίτητη, αλλά πάντα εκτιμάται δεόντως. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το Pexels. Εκφράστε τη δημιουργικότητά σας και επεξεργαστείτε τα όπως θέλετε.
90 - docx.js - ΜΙΤ
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2016 Dolan Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
91 - filesaver.js - MIT
The MIT License Copyright © 2016 Eli Grey. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.