Βιβλιοθήκη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων

Διατάξεις ΠΠΔ

ΦΕΚ που καθορίζουν τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

# Κατηγορία Δραστηριότητα ΦΕΚ link
ΠΠΔ

Σύνολο πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων

Παράρτημα Ι
ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012), όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΚΥΑ οικ.127402/1487/Φ15/01-12-2016 (ΦΕΚ 3924 Β’/07-12-2016), οικ.135207/1801/08-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β’/12-12-2017), οικ.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299 Β’/26-07-2021)
# Κατηγορία Κωδικός Κείμενο -

Σχόλια:

  • Γ1: Η δέσμευση αυτή τίθεται υποχρεωτικά και θα πρέπει να καθορίζεται οπωσδήποτε το όριο θορύβου που θα πρέπει να τηρεί η εγκατάσταση σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Π.Δ. 1180/81 λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της εγκατάστασης και το χαρακτήρα της περιοχής.
  • Ε1: Οι δεσμεύσεις Ε1−1 έως Ε1−4 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των αστικών λυμάτων και θα πρέ− πει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.
  • Ε2: Οι δεσμεύσεις Ε2−1 έως Ε2−9 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.
  • Ε2-9: Η δέσμευση αυτή επιλέγεται εφόσον ο φορέας δηλώνει (είτε στο σχετικό ερωτηματολόγιο είτε στην υπεύθυνη δήλωση) ότι θα διαθέτει τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης σε επιφανειακό αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή:
    1. Ο επιφανειακός αποδέκτης,
    2. Η Απόφαση καθορισμού των οριακών τιμών για τις μικροβιολογικές, χημικές και άλλες παραμέτρους και της κατ’ ελάχιστο απαιτούμενης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν από τη διάθεση τους.
    3. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ελέγχων.

Παράρτημα ΙI
ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012), όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΚΥΑ οικ.127402/1487/Φ15/01-12-2016 (ΦΕΚ 3924 Β’/07-12-2016), οικ.135207/1801/08-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β’/12-12-2017), οικ.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299 Β’/26-07-2021)
# ΚΑΔ Δραστηριότητα Γενικές Ασφάλεια Θόρυβος Αέρια Υγρά Στερεά Ειδικές -
Έντυπα

Χρήσιμα έντυπα υπαγωγής σε ΠΠΔ

# Κατηγορία Έντυπο Αρχείο